• 6
  • 4
  • 7
  • 5

Listopad w Żółtych Kaczuszkach

Zamierzenia dydaktyczne:
I tydzień Moja Rodzina
II tydzień Moje zdrowie i bezpieczeństwo
III tydzień Mój dom
IV tydzień Dzień Kredki/ Moje Prawa i Obowiązki

 

• nazywanie członków bliższej rodziny i dalszej rodziny,
• rozwijanie percepcji słuchowej,
• rozwijanie umiejętności poruszania się przy muzyce,
• reagowanie na ustalone sygnały,
• wzbogacanie wiedzy o swojej rodzinie,
• rozwijanie umiejętności matematycznych,
• zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego z członkami swojej rodziny,
• rozwijanie sprawności ruchowej,
• wzmacnianie więzi emocjonalnej z rodziną,
• rozwijanie sprawności manualnej.
• zrozumienie konieczności zażywania lekarstw i spokojnego zachowania się podczas ich brania,
• poznawanie zasad bezpieczeństwa związanych z zażywaniem lekarstw,
• rozwijanie koordynacji słuchowo-ruchowej,
• rozwijanie umiejętności wokalnych,
• zapoznawanie z podstawowymi zasadami zdrowego odżywiania,
• rozwijanie sprawności rachunkowych,
• rozwijanie umiejętności uważnego słuchania i zapamiętywania poleceń,
• kształtowanie nawyków higienicznych,
• zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania,
• zwracanie uwagi na architekturę, dostrzeganie różnic w wyglądzie domów,
• opanowanie tekstu i melodii nowej piosenki,
• rozwijanie umiejętności matematycznych,
• zgodne współdziałanie z innymi dla osiągnięcia wybranego celu,
• rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat,
• wzbogacenie wiedzy nt etapów powstawania kredki
• poznawanie obowiązków poszczególnych członków rodziny,
• zachęcanie do pomagania rodzicom w wykonywaniu domowych obowiązków,
• rozwijanie umiejętności skupiania uwagi na przedmiotach i treściach przekazywanych przez N.,
• nabywanie sprawności fizycznej,
• utrwalanie wiadomości na temat praw i obowiązków dziecka,

 

Wydarzenia:
19.11- spotkanie z Panią Higienistką
23-24.11- Świętujemy Dzień Kredki
27.11- zakończenie zbiórki kredek
30.11-wyłonienie najbardziej aktywnego zbieracza kredek spośród wszystkich grup przedszkolnych

Plan roczny „Kiedyś będę dorosły-wiem, jak żyć bezpiecznie”

Poznajemy zasady dbania o zdrowie
kształtowanie wartości: szacunek, tolerancja, odpowiedzialność, wyrozumiałość, patriotyzm

Zajęcia z cyklu poznajemy zawody: dietetyk


Piosenki (pliki muzyczne mp3 oraz treści piosenek) dostępne w linku poniżej:

https://drive.google.com/drive/folders/1OIkSHMzMud-ry_AMKvVQ3RZbBVeB0Arb?usp=sharing