• 5
  • 6
  • 7
  • 4
  • Home
  • AKTUALNOŚCI
  • ŻABKI

Zamierzenia dydaktyczne czerwiec

Zamierzenia dydaktyczne czerwiec

-poznawanie dzieci różnych ras oraz warunków, w jakich żyją

-utrwalanie wiadomości na temat praw dziecka

-wzbogacanie wiedzy na temat innych kultur

-wzbogacanie doświadczeń plastycznych

-szanowanie odmienności innych dzieci

-rozwijanie sprawności ruchowej

-rozwijanie myślenia przyczynowo -skutkowego

-ocenianie własnego zachowania względem siebie

-kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych

-utrwalanie budowy i brzmienia instrumentów perkusyjnych oraz umiejętności grania na nich

-kształtowanie prawidłowych postał społecznych

-rozwijanie wyobraźni twórczej

-mierzenie odległości za pomocą wspólnej miary

-utrwalanie stron  prawa,lewa

-rozwijanie umiejętności zgodnego współdziałania w zespole

-wnioskowanie na temat wakacyjnych podróży na podstawie przedstawionych elementów

-kształtowanie logicznego myślenia

-rozwijanie umiejętności słuchania tekstu literackiego

-poznawanie historii powstania bursztynu oraz sposoby jego wykorzystania

-wzbogacanie wiadomości przyrodniczych

-wprowadzanie wyrazów do czytania całościowego

-poznawanie sposobów spędzania czasu wolnego latem

-wzbogacanie zasobu słownictwa

-pobudzanie pomysłowości i wyobraźni

-poznawanie charakterystycznych cech lata, utrwalanie nazw letnich zabaw

-zwracanie uwagi na konieczność doboru części garderoby i różnych przedmiotów do miejsca letniego wypoczynku

-porządkowanie wiadomości na temat miesięcy, pór roku oraz charakterystycznych cech poszczególnych pór roku

-rozwijanie umiejętności samodzielnego układania prostych zadań z treścią i ich rozwiązania, --rozwijanie sprawności rachunkowych

-reagowanie na ustalone sygnały

-poznawanie i utrwalanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w różnych miejscach wakacyjnego wypoczynku

-uświadamianie dzieciom wspólnie spędzonego czasu oraz zbliżającej się chwili rozstania

Poznajemy kontynenty- Australia m.in. lokalizacja na mapie, zwierzęta ,charakterystyczne miejsca kraju

Festyn Rodzinny

Serdecznie zapraszamy na „Festyn Rodzinny” który odbędzie się 09.06.2019r (niedziela)

od godziny 11-13

w ogrodzie przedszkolnym.

Imprezę poprowadzą animatorzy.

Gwarantujemy słodki poczęstunek oraz napoje.

Drodzy Rodzice!

Dnia 03.06.2019r w przedszkolu będziemy obchodzić „ Dzień Dziecka” pt.” Dzieci Świata”.

Nasza grupa reprezentować będzie Indie.

W związku z tym proszę, aby tego dnia dzieci były przebrane w stroje Hindusów.

Bardzo proszę aby dziewczynki miały długie kolorowe chusty.

Aleksandra Obiegała

Wycieczka

Szanowni Państwo

Dnia 16.05. 2019 r tj czwartek wyjeżdzamy na wycieczkę do nenufar clubu w Kościanie.

Proszę o płatę 43 zł oraz o podpisywanie zgody na wyjazd dziecka.

Bardzo proszę aby w dniu wycieczki dzieci były w przedszkolu do godziny 7:30.

W związku z tym że Pani Gosia pozostaje na na zwolnieniu lekarskim na wycieczkę pojedzie 

z nami Pani Agnieszka Brzezińska-pomoc kaczuszek.

Aleksandra Obiegała

Zamierzenia dydaktyczne Maj

              Zamierzenia dydaktyczne Maj

-rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania

-przestrzeganie bezpiecznego poruszania się po drodze i właściwego zachowania się w miejscach publicznych

-zapoznanie z położeniem swojej miejscowości i swojego regionu na mapie Polski

-rozwijanie mowy i spostrzegawczości wzrokowej

-poznanie zalet i wad mieszkania w dużych i małych miejscowościach

-nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim

-rozwijanie sprawności ruchowej

-rozwijanie umiejętności słuchania i poprawnego wypowiadania się na forum grupy

-poznawanie zawodów charakterystycznych dla miejscowości zamieszkania

-rozwijanie umiejętności ważenia, porównywanie masy różnych przedmiotów

-wyjaśnianie pojęć :adresat, nadawca, petycja, słowa

-kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej,

-rozwijanie sprawności manualnej

-utrwalanie znajomości polskiego godła, barw narodowych i polskiego hymnu

-kształtowanie poczucia tożsamości narodowej

-wskazywanie na mapie Polski charakterystycznych miejsc

-poznawanie tradycji związanych z obchodzeniem Świąt państwowych

-stosowanie różnych technik plastycznych

-wyjaśnienie słowa stolica, zapoznanie z herbem Warszawy

-poznanie ważnych i charakterystycznych miejsc znajdujących się w Warszawie

-rozwijanie sprawności rachunkowych

-utrwalanie liczb i znaków matematycznych oraz umiejętności dokonywania obliczeń

-poznanie nazw państw sąsiadujących z Polską

-zapoznanie z pojęciem Unia Europejska

-wielozmysłowe poznawanie łąki wiosną

-rozpoznawanie kwiatów, ziół i zwierząt- mieszkańców łąki

-poznawanie ogólnej budowy kwiatów

-poznawanie sposobów, wykorzystania łąki przez rolników

-rozwijanie umiejętności dostrzegania symetrii w przyrodzie

-utrwalanie pojęcia owady

- utrwalanie znaczenia barwy ochronnej w świecie zwierząt

- rozwijanie umiejętności oddawania nastroju utworu muzycznego w pracy plastycznej

-rozwijanie umiejętności logicznego myślenia

- wzbogacanie wiadomości na temat zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny

-utrwalanie nazw wybranych roślin zielnych

-zachęcanie do samodzielnych doświadczeń i wyciągania wniosków

- uświadamianie ważnej roli rodziców w życiu dziecka

-wzbogacanie informacji na temat świąt

-ćwiczenia pamięci

-rozwijanie umiejętności opisywania osób za pomocą określeń przymiotnikowych

-zapoznanie z rolą matki i ojca w rodzinie

-zachęcanie do pomagania w prostych pracach domowych

-zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego z rodzicami

-uświadamianie o konieczności zachowania bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw

Zamierzenia dydaktyczned kwiecień

Zamierzenia dydaktyczne kwiecień

-Poznajemy kontynenty:Ameryka Północna

-zachęcanie do samodzielnych doświadczeń i wyciągania wniosków

-zapoznanie z właściwościami jajka

-poznawanie i stosowanie różnych technik plastycznych

-wzbogacenie wiadomości na temat ptaków

-rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego świata

-rozwijanie umiejętności czytania globalnego

-rozwijanie sprawności ruchowej

-ćwiczenie koncentracji i szybkiej reakcji na ustalone sygnały

-uświadamianie istnienia ochrony gatunkowej

-pamięciowe opanowanie zwrotki i refrenu piosenki

-liczy elementy zbioru, podaje prawidłowy wynik

-poprawnie stosuje nazwy liczebników porządkowych w zakresie 10

-naśladuje głosy ptaków

- utrwalanie koloru upierzenia wybranych gatunków ptaków oraz znaczenia piór w ich życiu

- rozwijanie wrażliwości dotykowej

-rozwijanie sprawności manualnej

-rozwijanie mowy

-wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt hodowlanych na wsi

-usprawnianie aparatu artykulacyjnego

-rozwijanie umiejętności opisywanie wyglądu zwierząt za pomocą przymiotników

-ćwiczenie słuchu muzycznego

-pamięciowe opanowanie piosenki

-zapoznanie ze znaczeniem zwierząt hodowlanych w życiu człowieka

-rozwijanie umiejętności tworzenia kompozycji przestrzennych

-poprawnie używa liczebników w aspektach kardynalnym i porządkowym

-kształtowanie świadomości ekologicznej

-wzbogacanie doświadczeń plastycznych poprzez zastosowanie techniki kolażu

-utrwalanie wiadomości na temat tradycji wielkanocnych

-poszerzanie doświadczeń i wiadomości dotyczących tworzenia barw pochodnych

-rozwijanie umiejętności wykonywania ćwiczeń wg instrukcji słownej

-rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego

-wzbogacanie wiedzy przyrodniczej

-porównywanie wysokości i długości przedmiotów

Poznajemy kontynenty-Azja.

Więcej artykułów…