• 4
 • 6
 • 7
 • 5
 • Home
 • AKTUALNOŚCI
 • ZIELONE ŻABKI

Zamierzenia dydaktyczned kwiecień

Zamierzenia dydaktyczne kwiecień

-Poznajemy kontynenty:Ameryka Północna

-zachęcanie do samodzielnych doświadczeń i wyciągania wniosków

-zapoznanie z właściwościami jajka

-poznawanie i stosowanie różnych technik plastycznych

-wzbogacenie wiadomości na temat ptaków

-rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego świata

-rozwijanie umiejętności czytania globalnego

-rozwijanie sprawności ruchowej

-ćwiczenie koncentracji i szybkiej reakcji na ustalone sygnały

-uświadamianie istnienia ochrony gatunkowej

-pamięciowe opanowanie zwrotki i refrenu piosenki

-liczy elementy zbioru, podaje prawidłowy wynik

-poprawnie stosuje nazwy liczebników porządkowych w zakresie 10

-naśladuje głosy ptaków

- utrwalanie koloru upierzenia wybranych gatunków ptaków oraz znaczenia piór w ich życiu

- rozwijanie wrażliwości dotykowej

-rozwijanie sprawności manualnej

-rozwijanie mowy

-wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt hodowlanych na wsi

-usprawnianie aparatu artykulacyjnego

-rozwijanie umiejętności opisywanie wyglądu zwierząt za pomocą przymiotników

-ćwiczenie słuchu muzycznego

-pamięciowe opanowanie piosenki

-zapoznanie ze znaczeniem zwierząt hodowlanych w życiu człowieka

-rozwijanie umiejętności tworzenia kompozycji przestrzennych

-poprawnie używa liczebników w aspektach kardynalnym i porządkowym

-kształtowanie świadomości ekologicznej

-wzbogacanie doświadczeń plastycznych poprzez zastosowanie techniki kolażu

-utrwalanie wiadomości na temat tradycji wielkanocnych

-poszerzanie doświadczeń i wiadomości dotyczących tworzenia barw pochodnych

-rozwijanie umiejętności wykonywania ćwiczeń wg instrukcji słownej

-rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego

-wzbogacanie wiedzy przyrodniczej

-porównywanie wysokości i długości przedmiotów

Poznajemy kontynenty-Azja.

Indiańska Wioska

Serdecznie zapraszam na warsztaty

pt. " W Indiańskiej wiosce" które odbędą się dnia 26 marca o godzinie 14:30 w sali tygrysów.

Aleksandra Obiegała

 

Zamierzenia dydaktyczne marzec

Zamierzenia dydaktyczne marzec

-Zapoznanie z kontynentem afrykańskim oraz wybranymi zwierzętami zamieszkującymi ten kontynent

-poszerzanie wiadomości na temat ogrodu zoologicznego

-zapoznanie z wybranymi gatunkami zwierząt egzotycznych

-ćwiczenie pamięci poprzez słuchanie i odtwarzanie krótkich wierszyków

-rozwijanie sprawności ruchowej

-aktywizowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie różnego typu zagadek,zachęcanie do samodzielnego układania zagadek

-kształtowanie poczucia rytmu

-reagowanie na ustalone sygnały

-wdrażanie do uważnego słuchania opowiadań i wierszy

-poszerzanie wiadomości na temat wybranych zwierząt egzotycznych

-poznawanie walorów smakowych bananów

-rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

-zapoznanie z wybranymi kontynentami oraz zamieszkującymi je zwierzętami

-usprawnianie drobnych mięśni rąk

- wzbogacanie wiedzy na temat życia pszczół i ich znaczenia w życiu człowieka

-wzbogacenie wiadomość  na temat życia i zwyczajów zwierząt mieszkających w lesie

-dokonywanie oceny wartości logicznej wypowiadanych zdań

-rozwijanie sprawności ruchowej

-wzbogacanie informacji na temat zwierząt mieszkających na polu

-rozwijanie logicznego myślenia

-opanowanie tekstu i melodii piosenki

- rozwijanie umiejętności tworzenia akompaniamentu

-wyjaśnienie pojęć ptaki, ssaki, owady

-rozwijanie umiejętności klasyfikowania

-tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów wg jednej cechy

-utrwalanie wiadomości na temat ptaków charakterystycznych szczególnie 

dla środowiska lasu i pola

-rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych

-rozwijanie koordynacji wzrokowo ruchowej

- rozwijanie umiejętności wykonywania pracy plastycznejna podstawie instrukcji fotograficznej

-poznanie znaczenia witamin w życiu człowieka

-rozpoznawanie i nazywanie różnych produktów żywnościowych bogatych w witaminy

-kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku

-rozpoznawanie znaków synoptycznych

-zachęcanie do dbałości o prawidłową postawę ciała

-rozumienie konieczności dopasowania ubioru do warunków atmosferycznych

-wdrażanie do dłuższych, logicznych wypowiedzi na określony temat

-wzbogacanie słownictwa

-rozumienie informacji podawanych w prognozie pogody oraz wykorzystanie ich podczas dokonywania wyboru odpowiedniej garderoby

-rozwijanie umiejętności posługiwania się , w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym

-porównywanie liczebności zbiorów

-zapoznanie z ludowym zwyczajem pożegnania zimy

- utrwalanie nazw pór roku oraz dostrzeganie regularności w ich występowaniu

-zapoznanie z wyglądem wierzby

-poznanie właściwości ziemi i pisaku

-wzbogacanie wiedzy na  temat kwiatów doniczkowych i zasad ich pielęgnacji

-wzbogacenie wiedzy na temat pierwszych wiosennych kwiatów

-zachęcanie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie wiosną, wiązanie ich z aktualną porą roku

-utrwalanie nazw roślin charakterystycznych dla środowiska parku

- rozwijanie umiejętności poruszania się w przestrzeni

-wyrabianie reakcji na zmianę tempa

-określanie zmian zachodzących w życiu zwierząt i wiązanie ich z aktualną porą roku

-przezwyciężanie lęku i nieśmiałości przed występami publicznymi

-przybliżenie efektu odbicia i symetrii

-dostrzeganie regularności w kształtach różnych przedmiotów i na zdjęciach zwierząt

Zebranie

Szanowni Państwo 12.02.2019r o godzinie 17:00 odbędzie się zebranie z rodzicami.

Bardzo proszę wszystkich rodziców o przybycie.

                                                                                            Aleksandra Obiegała

Zamierzenia dydaktyczne Luty

Tematyka zajęć Luty

Tydzień I

Baśnie, bajki i bajeczki

Tydzień II

Muzyka wokół nas

Tydzień III

Nie jesteśmy sami w kosmosie

Tydzień IV

Projekt pieniądze

 

 

Zamierzenia dydaktyczne luty

 • dokonuje oceny postępowania bohaterów literackich
 • aktywizowanie umysłu i emocji dzieci w toku odgrywania scenek dramowych
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • wzbogacanie wiedzy na temat teatru
 • utrwalanie zasad zachowania obowiązujących podczas wizyty w teatrze i oglądania przedstawienia teatralnego
 • odgrywanie scenek sytuacyjnych w teatrze cieni wg ustalonego scenariusza
 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • utrwalanie dodawania i odejmowania w zakresie 8
 • wykorzystuje ćwiczenia orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych
 • posługiwanie się umownymi znakami- przygotowywanie do programowania
 • rozwijanie umiejętności swobodnego poruszania się na ustalone sygnały
 • utrwalanie umiejętności poruszania się w metrum trójdzielnym
 • rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą
 • rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego
 • nabywanie odwagi wypowiadając się na forum grupy
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie logicznego myślenia
 • wzbogacanie wiedzy na temat budowy książki
 • poznawanie znaczenia nowych słów: dźwięk, muzyka, orkiestra, dyrygent, batuta
 • poznawanie dawnych i nowoczesnych urządzeń służących do rejestrowania i odtwarzania muzyki
 • muzykowanie na niektórych instrumentach perkusyjnych, rozwijanie poczucia rytmu i inwencji twórczej
 • kształtowanie poczucia sprawstwa – odczuwanie radości z wykonywanej pracy
 • zdobywanie wiadomości na temat filharmoni
 • poznawanie właściwego sposobu zachowania się na koncercie
 • wzbogacanie wiedzy na temat wielkiego polskiego kompozytora- Frederyka Chopina
 • wyrażanie przeżyć w aktywności plastycznej i ruchowej
 • reagowanie na zmiany metrum
 • utrwalanie nazw liczebników głównych i porządkowych w danym zakresie
 • odkrywanie cyfrowego zapisu liczby 9
 • zapoznanie z podziałem instrumentów muzycznych
 • zapoznanie ze znaczeniem nowych słów oraz położeniem nut na pięciolini
 • rozpoznawanie budowy instrumentów szarpanych
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo ruchowej
 • poznawanie obiektów i zjawisk występujących w kosmosie, wyglądu i nazw planet Układu Słonecznego
 • rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej
 • utrwalanie kolejności występowania planet w Układzie Słonecznym
 • rozwijanie mowy
 • poznawanie właściwości fizycznych niektórych substancji
 • wykonanie układu ruchowego do piosenki
 • przybliżenie sylwetki wielkiego polskiego astronoma- Mikołaja Kopernika
 • utrwalanie poznanych znaków matematycznych „+” „-” oraz liczb od 1-9 przelicznie w zakresie 9.
 • wzbogacanie wiedzy na temat gwiazd
 • wzbogacanie wiedzy na temat polskich pieniędzy: historii i sposobu wytwarzania
 • porównywanie wytwarzania pieniędzy dawniej i obecnie
 • rozumowanie potrzeby oszczędzania
 • poznawanie sposobów przechowywania pieniędzy
 • zapoznanie z instytucją banku
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania dłuższego tekstu literackiego
 • nazywanie i klasyfikowanie produktów ze względu na miejsce ich zakupu
 • rozwijanie umiejętności liczenia i posługiwania się pieniędzmi w sytuacjach wymiany : kupno- sprzedaż
 • buduje wielozdaniowe wypowiedzi

 

 

Więcej artykułów…

 • 1
 • 2