• 6
 • 7
 • 4
 • 5

Indiańska Wioska

Serdecznie zapraszam na warsztaty

pt. " W Indiańskiej wiosce" które odbędą się dnia 26 marca o godzinie 14:30 w sali tygrysów.

Aleksandra Obiegała

 

Zamierzenia dydaktyczne marzec

Zamierzenia dydaktyczne marzec

-Zapoznanie z kontynentem afrykańskim oraz wybranymi zwierzętami zamieszkującymi ten kontynent

-poszerzanie wiadomości na temat ogrodu zoologicznego

-zapoznanie z wybranymi gatunkami zwierząt egzotycznych

-ćwiczenie pamięci poprzez słuchanie i odtwarzanie krótkich wierszyków

-rozwijanie sprawności ruchowej

-aktywizowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie różnego typu zagadek,zachęcanie do samodzielnego układania zagadek

-kształtowanie poczucia rytmu

-reagowanie na ustalone sygnały

-wdrażanie do uważnego słuchania opowiadań i wierszy

-poszerzanie wiadomości na temat wybranych zwierząt egzotycznych

-poznawanie walorów smakowych bananów

-rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

-zapoznanie z wybranymi kontynentami oraz zamieszkującymi je zwierzętami

-usprawnianie drobnych mięśni rąk

- wzbogacanie wiedzy na temat życia pszczół i ich znaczenia w życiu człowieka

-wzbogacenie wiadomość  na temat życia i zwyczajów zwierząt mieszkających w lesie

-dokonywanie oceny wartości logicznej wypowiadanych zdań

-rozwijanie sprawności ruchowej

-wzbogacanie informacji na temat zwierząt mieszkających na polu

-rozwijanie logicznego myślenia

-opanowanie tekstu i melodii piosenki

- rozwijanie umiejętności tworzenia akompaniamentu

-wyjaśnienie pojęć ptaki, ssaki, owady

-rozwijanie umiejętności klasyfikowania

-tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów wg jednej cechy

-utrwalanie wiadomości na temat ptaków charakterystycznych szczególnie 

dla środowiska lasu i pola

-rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych

-rozwijanie koordynacji wzrokowo ruchowej

- rozwijanie umiejętności wykonywania pracy plastycznejna podstawie instrukcji fotograficznej

-poznanie znaczenia witamin w życiu człowieka

-rozpoznawanie i nazywanie różnych produktów żywnościowych bogatych w witaminy

-kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku

-rozpoznawanie znaków synoptycznych

-zachęcanie do dbałości o prawidłową postawę ciała

-rozumienie konieczności dopasowania ubioru do warunków atmosferycznych

-wdrażanie do dłuższych, logicznych wypowiedzi na określony temat

-wzbogacanie słownictwa

-rozumienie informacji podawanych w prognozie pogody oraz wykorzystanie ich podczas dokonywania wyboru odpowiedniej garderoby

-rozwijanie umiejętności posługiwania się , w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym

-porównywanie liczebności zbiorów

-zapoznanie z ludowym zwyczajem pożegnania zimy

- utrwalanie nazw pór roku oraz dostrzeganie regularności w ich występowaniu

-zapoznanie z wyglądem wierzby

-poznanie właściwości ziemi i pisaku

-wzbogacanie wiedzy na  temat kwiatów doniczkowych i zasad ich pielęgnacji

-wzbogacenie wiedzy na temat pierwszych wiosennych kwiatów

-zachęcanie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie wiosną, wiązanie ich z aktualną porą roku

-utrwalanie nazw roślin charakterystycznych dla środowiska parku

- rozwijanie umiejętności poruszania się w przestrzeni

-wyrabianie reakcji na zmianę tempa

-określanie zmian zachodzących w życiu zwierząt i wiązanie ich z aktualną porą roku

-przezwyciężanie lęku i nieśmiałości przed występami publicznymi

-przybliżenie efektu odbicia i symetrii

-dostrzeganie regularności w kształtach różnych przedmiotów i na zdjęciach zwierząt

Zebranie

Szanowni Państwo 12.02.2019r o godzinie 17:00 odbędzie się zebranie z rodzicami.

Bardzo proszę wszystkich rodziców o przybycie.

                                                                                            Aleksandra Obiegała

Zamierzenia dydaktyczne Luty

Tematyka zajęć Luty

Tydzień I

Baśnie, bajki i bajeczki

Tydzień II

Muzyka wokół nas

Tydzień III

Nie jesteśmy sami w kosmosie

Tydzień IV

Projekt pieniądze

 

 

Zamierzenia dydaktyczne luty

 • dokonuje oceny postępowania bohaterów literackich
 • aktywizowanie umysłu i emocji dzieci w toku odgrywania scenek dramowych
 • rozwijanie sprawności manualnej
 • wzbogacanie wiedzy na temat teatru
 • utrwalanie zasad zachowania obowiązujących podczas wizyty w teatrze i oglądania przedstawienia teatralnego
 • odgrywanie scenek sytuacyjnych w teatrze cieni wg ustalonego scenariusza
 • rozwijanie sprawności ruchowej
 • utrwalanie dodawania i odejmowania w zakresie 8
 • wykorzystuje ćwiczenia orientacji przestrzennej w grach i zabawach ruchowych
 • posługiwanie się umownymi znakami- przygotowywanie do programowania
 • rozwijanie umiejętności swobodnego poruszania się na ustalone sygnały
 • utrwalanie umiejętności poruszania się w metrum trójdzielnym
 • rozwijanie zainteresowania literaturą dziecięcą
 • rozwijanie myślenia przyczynowo- skutkowego
 • nabywanie odwagi wypowiadając się na forum grupy
 • rozwijanie sprawności fizycznej
 • rozwijanie logicznego myślenia
 • wzbogacanie wiedzy na temat budowy książki
 • poznawanie znaczenia nowych słów: dźwięk, muzyka, orkiestra, dyrygent, batuta
 • poznawanie dawnych i nowoczesnych urządzeń służących do rejestrowania i odtwarzania muzyki
 • muzykowanie na niektórych instrumentach perkusyjnych, rozwijanie poczucia rytmu i inwencji twórczej
 • kształtowanie poczucia sprawstwa – odczuwanie radości z wykonywanej pracy
 • zdobywanie wiadomości na temat filharmoni
 • poznawanie właściwego sposobu zachowania się na koncercie
 • wzbogacanie wiedzy na temat wielkiego polskiego kompozytora- Frederyka Chopina
 • wyrażanie przeżyć w aktywności plastycznej i ruchowej
 • reagowanie na zmiany metrum
 • utrwalanie nazw liczebników głównych i porządkowych w danym zakresie
 • odkrywanie cyfrowego zapisu liczby 9
 • zapoznanie z podziałem instrumentów muzycznych
 • zapoznanie ze znaczeniem nowych słów oraz położeniem nut na pięciolini
 • rozpoznawanie budowy instrumentów szarpanych
 • rozwijanie koordynacji wzrokowo ruchowej
 • poznawanie obiektów i zjawisk występujących w kosmosie, wyglądu i nazw planet Układu Słonecznego
 • rozwijanie wyobraźni i inwencji twórczej
 • utrwalanie kolejności występowania planet w Układzie Słonecznym
 • rozwijanie mowy
 • poznawanie właściwości fizycznych niektórych substancji
 • wykonanie układu ruchowego do piosenki
 • przybliżenie sylwetki wielkiego polskiego astronoma- Mikołaja Kopernika
 • utrwalanie poznanych znaków matematycznych „+” „-” oraz liczb od 1-9 przelicznie w zakresie 9.
 • wzbogacanie wiedzy na temat gwiazd
 • wzbogacanie wiedzy na temat polskich pieniędzy: historii i sposobu wytwarzania
 • porównywanie wytwarzania pieniędzy dawniej i obecnie
 • rozumowanie potrzeby oszczędzania
 • poznawanie sposobów przechowywania pieniędzy
 • zapoznanie z instytucją banku
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania dłuższego tekstu literackiego
 • nazywanie i klasyfikowanie produktów ze względu na miejsce ich zakupu
 • rozwijanie umiejętności liczenia i posługiwania się pieniędzmi w sytuacjach wymiany : kupno- sprzedaż
 • buduje wielozdaniowe wypowiedzi

 

 

Zamierzenia dydaktyczne Styczeń

Zamierzenia dydaktyczne styczeń:

 1. Mijają dni, miesiące, lata…

-poznawanie wybranych tradycji związanych z nastaniem Nowego Roku

-wzbogacanie doświadczeń estetycznych, poznawanie nowej techniki plastycznej

-nauka piosenki: „Czasolot”

1.Gdy przyszliśmy do przedszkola, to był wrzesień.

To był wrzesień, a z nim jesień tak złota jak słońce.

Gdy wakacje się zbliżają to jest czerwiec, a z nim lato gorące, pachnące.

A co potem, co będzie potem?

Polecimy sprawdzić to czasolotem!

Ref. Czaso-czaso-czasolot to pojazd, co nie widać go.

Kiedy wsiadasz, wrzesień jest, jesieni start i lata stop!

Potem październik nieg i bieg listopada.

Grudzień, styczeń niosą śnieg, zima bajki gada.

Wiosną marzec, kwiecień, maj i prawie koniec lotu.

Czerwiec niesie lata czar- wysiadka z czasolotu!

Lipiec-hop! Sierpień- prask!

I znów mamy września czas!

2.Kiedy przyszłam do przedszkola byłam mała.

Taka mała, że pod stołem mieściłam się cała.

Gdy przyszedłem do przedszkola, byłem mały.

Taki mały , że pod krzesłem mieściłem się cały.

A co potem, co będzie potem?

Polecimy sprawdzić to czasolotem!

Ref.Czaso- Czaso-czasolot……..

3.A w ogrodzie przy przedszkolu rosły róże.

Były małe, malusieńkie, a teraz są duże.

A to drzewko, które miało małe listki,

Tak urosło, że w dzień skwarny cień rzuca dla wszystkich.

A co potem? Co będzie potem?

Polecimy sprawdzić to czasolotem!

-wzbogacanie wiedzy na temat kalendarza i jego znaczenia

-poznawanie właściwości fizycznych niektórych substancji, pobudzanie zmysłów

-rozumienie sensu informacji podanych w formie uproszczonych rysunków( przepis na ciasto)

-rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

-nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim

-poszerzanie wiadomości dotyczących miesięcy i pór roku

-przyporządkowanie miesięcy do poszczególnych pór roku

-wyrabianie zdolności twórczych dzieci

-reagowanie na poszczególne sygnały

-utrwalanie nazw dni tygodnia

-dostrzega następstwa dni i nocy oraz pór roku

-dostrzega znaczenia pracy wykonywanej w nocy

-rozwijanie sprawności manualnej

-utrwalanie wiadomości na temat charakterystycznych cech poszczególnych pór roku

 1. Zima i zwierzęta

-utrwalanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas zabaw zimowych

-rozwijanie słuchu fonematycznego

-zdobywanie nowych doświadczeń plastycznych poprzez zastosowanie techniki malowania pastą do zębów

-wzbogacenie wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków,

-rozwijanie myślenia przyczynowo –skutkowego

-stwarzanie sytuacji edukacyjnych wymagających, wypowiadania się

-rozwijanie mowy

-rozumienie konieczności dokarmiania ptaków zimą

-organizowanie warunków do doświadczeń i zabaw badawczych

-reagowanie ruchem na dźwięki różnej długości i wysokości

-rozwijanie umiejętności wokalnych

„Pomóż ptakom”

1.Zastukały ptaszki w okno:

„Hejże, hejże, dzieci!

Zima mrozem postraszyła,

Śnieżek z nieba leci!

Ref.

Dajcie ptaszkom ziarenek

I okruszków chleba!

Gdy na dworze zima,

Ptakom pomoc trzeba!”

2.Tata zbija  z desek karmnik

Chleb szykuje mama,

Słonecznika ziarnka dzieci

Wsypią tutaj zaraz.

-zapoznanie z pracą leśnika

-wzbogacanie wiadomości na temat Arktyki

-rozwijanie umiejętności rachunkowych

-utrwalanie znajomości figur geometrycznych

-tworzenie zbiorów na podstawie podanych cech

 

III.ANTARKTYDA

Dziecko:

-Poznaje położenie kontynentu na mapie świata.

-Poznaje środowisko przyrodnicze Antarktydy

-poznaje opowiadania Centkiewiczów” Zaczarowana Zagdroda”

-wykonuje pracę plastyczne związane z tematem m.in. Pingwina

 

 1. Babcia i dziadek

-utrwalanie wiadomości na temat tradycji związanych z karnawałem

-rozwijanie kompetencji społecznych- zachęcanie do poznawania innych i opowiadania o sobie na forum grupy

- nauka piosenki pt. „Kraina babci i dziadka”

1.Mama w pracy tata w pracy, mało widzą nas.

Ale za to babcia z dziadkiem zawsze mają czas.

Mama w biegu, tata w biegu, spieszą się co dnia.

Ale za to babcia z dziadkiem mają niezły plan!

Drzwi krainy czarodziejskiej otwierają nam!

Ref. A tam lody kolorowe i zabawki odlotowe,

Karuzela i spacer z psem,

Wszystko wyczarował dziadek z babcią, ja to wiem!

A tam kotki jak kłębuszki, a tam bitwa na poduszki.

Potem pizza, a może dżem?

Wszystko wyczarował dziadek z babcią, ja to wiem!

2.Mama stara się jak może, by być bliżej nas,

Ale ciągle goni, goni ją ten wstrętny czas!

Tata stara się jak może, aby z nami być,

Ale trudno jest na co dzień tak spokojnie żyć .

Babcia z dziadkiem zapraszają, by się u nich skryć!

-utrwalanie kształtów i nazw figur geometrycznych

-posługiwanie się celowo stworzonych sytuacjach liczebnikami w aspekcie kardynalnym

 

 

 

 

Więcej artykułów…