• 4
  • 7
  • 5
  • 6

Zamierzenia dydaktyczne marzec

Zamierzenia dydaktyczne marzec

-Zapoznanie z kontynentem afrykańskim oraz wybranymi zwierzętami zamieszkującymi ten kontynent

-poszerzanie wiadomości na temat ogrodu zoologicznego

-zapoznanie z wybranymi gatunkami zwierząt egzotycznych

-ćwiczenie pamięci poprzez słuchanie i odtwarzanie krótkich wierszyków

-rozwijanie sprawności ruchowej

-aktywizowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie różnego typu zagadek,zachęcanie do samodzielnego układania zagadek

-kształtowanie poczucia rytmu

-reagowanie na ustalone sygnały

-wdrażanie do uważnego słuchania opowiadań i wierszy

-poszerzanie wiadomości na temat wybranych zwierząt egzotycznych

-poznawanie walorów smakowych bananów

-rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej

-zapoznanie z wybranymi kontynentami oraz zamieszkującymi je zwierzętami

-usprawnianie drobnych mięśni rąk

- wzbogacanie wiedzy na temat życia pszczół i ich znaczenia w życiu człowieka

-wzbogacenie wiadomość  na temat życia i zwyczajów zwierząt mieszkających w lesie

-dokonywanie oceny wartości logicznej wypowiadanych zdań

-rozwijanie sprawności ruchowej

-wzbogacanie informacji na temat zwierząt mieszkających na polu

-rozwijanie logicznego myślenia

-opanowanie tekstu i melodii piosenki

- rozwijanie umiejętności tworzenia akompaniamentu

-wyjaśnienie pojęć ptaki, ssaki, owady

-rozwijanie umiejętności klasyfikowania

-tworzenie kolekcji, porządkowanie elementów wg jednej cechy

-utrwalanie wiadomości na temat ptaków charakterystycznych szczególnie 

dla środowiska lasu i pola

-rozwijanie sprawności narządów artykulacyjnych

-rozwijanie koordynacji wzrokowo ruchowej

- rozwijanie umiejętności wykonywania pracy plastycznejna podstawie instrukcji fotograficznej

-poznanie znaczenia witamin w życiu człowieka

-rozpoznawanie i nazywanie różnych produktów żywnościowych bogatych w witaminy

-kojarzenie zjawisk atmosferycznych z porami roku

-rozpoznawanie znaków synoptycznych

-zachęcanie do dbałości o prawidłową postawę ciała

-rozumienie konieczności dopasowania ubioru do warunków atmosferycznych

-wdrażanie do dłuższych, logicznych wypowiedzi na określony temat

-wzbogacanie słownictwa

-rozumienie informacji podawanych w prognozie pogody oraz wykorzystanie ich podczas dokonywania wyboru odpowiedniej garderoby

-rozwijanie umiejętności posługiwania się , w celowo stworzonych sytuacjach, liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym

-porównywanie liczebności zbiorów

-zapoznanie z ludowym zwyczajem pożegnania zimy

- utrwalanie nazw pór roku oraz dostrzeganie regularności w ich występowaniu

-zapoznanie z wyglądem wierzby

-poznanie właściwości ziemi i pisaku

-wzbogacanie wiedzy na  temat kwiatów doniczkowych i zasad ich pielęgnacji

-wzbogacenie wiedzy na temat pierwszych wiosennych kwiatów

-zachęcanie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie wiosną, wiązanie ich z aktualną porą roku

-utrwalanie nazw roślin charakterystycznych dla środowiska parku

- rozwijanie umiejętności poruszania się w przestrzeni

-wyrabianie reakcji na zmianę tempa

-określanie zmian zachodzących w życiu zwierząt i wiązanie ich z aktualną porą roku

-przezwyciężanie lęku i nieśmiałości przed występami publicznymi

-przybliżenie efektu odbicia i symetrii

-dostrzeganie regularności w kształtach różnych przedmiotów i na zdjęciach zwierząt