• 4
  • 7
  • 5
  • 6

Zamierzenia dydaktyczned kwiecień

Zamierzenia dydaktyczne kwiecień

-Poznajemy kontynenty:Ameryka Północna

-zachęcanie do samodzielnych doświadczeń i wyciągania wniosków

-zapoznanie z właściwościami jajka

-poznawanie i stosowanie różnych technik plastycznych

-wzbogacenie wiadomości na temat ptaków

-rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych oraz chęci obserwowania otaczającego świata

-rozwijanie umiejętności czytania globalnego

-rozwijanie sprawności ruchowej

-ćwiczenie koncentracji i szybkiej reakcji na ustalone sygnały

-uświadamianie istnienia ochrony gatunkowej

-pamięciowe opanowanie zwrotki i refrenu piosenki

-liczy elementy zbioru, podaje prawidłowy wynik

-poprawnie stosuje nazwy liczebników porządkowych w zakresie 10

-naśladuje głosy ptaków

- utrwalanie koloru upierzenia wybranych gatunków ptaków oraz znaczenia piór w ich życiu

- rozwijanie wrażliwości dotykowej

-rozwijanie sprawności manualnej

-rozwijanie mowy

-wzbogacanie wiedzy na temat zwierząt hodowlanych na wsi

-usprawnianie aparatu artykulacyjnego

-rozwijanie umiejętności opisywanie wyglądu zwierząt za pomocą przymiotników

-ćwiczenie słuchu muzycznego

-pamięciowe opanowanie piosenki

-zapoznanie ze znaczeniem zwierząt hodowlanych w życiu człowieka

-rozwijanie umiejętności tworzenia kompozycji przestrzennych

-poprawnie używa liczebników w aspektach kardynalnym i porządkowym

-kształtowanie świadomości ekologicznej

-wzbogacanie doświadczeń plastycznych poprzez zastosowanie techniki kolażu

-utrwalanie wiadomości na temat tradycji wielkanocnych

-poszerzanie doświadczeń i wiadomości dotyczących tworzenia barw pochodnych

-rozwijanie umiejętności wykonywania ćwiczeń wg instrukcji słownej

-rozwijanie myślenia przyczynowo – skutkowego

-wzbogacanie wiedzy przyrodniczej

-porównywanie wysokości i długości przedmiotów

Poznajemy kontynenty-Azja.