• 6
  • 4
  • 7
  • 5

Zamierzenia dydaktyczne Maj

              Zamierzenia dydaktyczne Maj

-rozwijanie zainteresowań miejscem zamieszkania

-przestrzeganie bezpiecznego poruszania się po drodze i właściwego zachowania się w miejscach publicznych

-zapoznanie z położeniem swojej miejscowości i swojego regionu na mapie Polski

-rozwijanie mowy i spostrzegawczości wzrokowej

-poznanie zalet i wad mieszkania w dużych i małych miejscowościach

-nabywanie umiejętności skupiania uwagi na przekazie literackim

-rozwijanie sprawności ruchowej

-rozwijanie umiejętności słuchania i poprawnego wypowiadania się na forum grupy

-poznawanie zawodów charakterystycznych dla miejscowości zamieszkania

-rozwijanie umiejętności ważenia, porównywanie masy różnych przedmiotów

-wyjaśnianie pojęć :adresat, nadawca, petycja, słowa

-kształtowanie wyobraźni i inwencji twórczej,

-rozwijanie sprawności manualnej

-utrwalanie znajomości polskiego godła, barw narodowych i polskiego hymnu

-kształtowanie poczucia tożsamości narodowej

-wskazywanie na mapie Polski charakterystycznych miejsc

-poznawanie tradycji związanych z obchodzeniem Świąt państwowych

-stosowanie różnych technik plastycznych

-wyjaśnienie słowa stolica, zapoznanie z herbem Warszawy

-poznanie ważnych i charakterystycznych miejsc znajdujących się w Warszawie

-rozwijanie sprawności rachunkowych

-utrwalanie liczb i znaków matematycznych oraz umiejętności dokonywania obliczeń

-poznanie nazw państw sąsiadujących z Polską

-zapoznanie z pojęciem Unia Europejska

-wielozmysłowe poznawanie łąki wiosną

-rozpoznawanie kwiatów, ziół i zwierząt- mieszkańców łąki

-poznawanie ogólnej budowy kwiatów

-poznawanie sposobów, wykorzystania łąki przez rolników

-rozwijanie umiejętności dostrzegania symetrii w przyrodzie

-utrwalanie pojęcia owady

- utrwalanie znaczenia barwy ochronnej w świecie zwierząt

- rozwijanie umiejętności oddawania nastroju utworu muzycznego w pracy plastycznej

-rozwijanie umiejętności logicznego myślenia

- wzbogacanie wiadomości na temat zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny

-utrwalanie nazw wybranych roślin zielnych

-zachęcanie do samodzielnych doświadczeń i wyciągania wniosków

- uświadamianie ważnej roli rodziców w życiu dziecka

-wzbogacanie informacji na temat świąt

-ćwiczenia pamięci

-rozwijanie umiejętności opisywania osób za pomocą określeń przymiotnikowych

-zapoznanie z rolą matki i ojca w rodzinie

-zachęcanie do pomagania w prostych pracach domowych

-zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego z rodzicami

-uświadamianie o konieczności zachowania bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw